תאור התפקיד :
אחריות ארצית לניהול וקידום הטיפול באחד מהתחומים הבאים במסגרת השירות

הארצי לעבודה סוציאלית במשרד הבריאות: גריאטריה, פסיכיאטריה, רפואה כללית

או אלימות במשפחה, בהתאם לנהלי המשרד וחטיבת הרפואה ובתיאום עם ראש/ת האגף

הרפואי המקצועי הרלוונטי/ת במשרד.

מתן ייעוץ מקצועי שוטף בתחום האחריות.

פיתוח ידע מקצועי בתחום האחריות, תוך ייזום פעולות לאיתור ותכלול מענים

לצרכים ולקידום ושיפור תהליכי עבודה ומיומנויות מקצועיות, בשיתוף ותיאום עם

היחידות המקצועיות.

שותפות בקביעת מדיניות ואחריות ליישומה והטמעתה בתחום האחריות, ובכלל זה,

ייעול שיטות עבודה, גיבוש נהלים, פרוטוקולים ותדריכים, בתחומי הפעילות של

השירות הארצי לעבודה סוציאלית ושל היחידה המקצועית בנושאים שבאחריות.

אחריות למעקב ובקרה על שמירת רצף טיפולי בין הגופים הרלוונטיים )כגון: משרד

הרווחה, שלטון מקומי, ביטוח לאומי וכיו"ב( תוך מיצוי זכויות המטופלים בתחום

האחריות ומתן מענה לבעלי צרכים מורכבים שאינם מוגדרים במתווים הקיימים.

פיתוח וביצוע תכניות הדרכה והכשרות ארציות בתחום האחריות, תוך קידום פעולות

הסברה, ימי עיון, פורומים מקצועיים, קבוצת לימוד עמיתים, כנסים והעשרה

לגורמי הבריאות השונים ומערכות משיקות, בהתאם למדיניות המשרד ובתיאום עם

הממונה.

אחריות על הליכי פיקוח ובקרה בתחום האחריות, לרבות שותפות בפיתוח מודלים

וכלי בקרה תוך התאמתם לשינויים ולהתפתחויות והשתתפות בצוות בקרות ייעודיות

עם גורמי הרגולציה במסגרת חטיבת הרפואה ומערכת האשפוז, לרבות בקרות

מתוכננות, בקרות פתע ובקרות חריגות.

הנחיה וליווי מקצועי של המובילים את תחום העבודה סוציאלית בלשכות הבריאות

המחוזיות, בתחום האחריות, לרבות קביעת סדרי עבודה, פיקוח על עבודתם, הדרכתם

ופתרון בעיות מקצועיות, עפ"י הצורך.

ייזום ותכנון מחקרים וסקרים מקצועיים בתחומי האחריות, סיוע בגיבושם וביצועם

איסוף וניתוח נתונים, הסקת מסקנות ויישומן בעבודה, ובכלל זה, הכנת דוחות

היערכות, ניירות עמדה, המלצות ודיווחים לממונה וליחידה המקצועית בהתאם
לצורך וע"פ נהלי הדיווח בשירות.
הובלת שיתופי פעולה עם ארגונים ממשלתיים, ציבוריים ופרטיים, בין היתר

ארגונים מקצועיים ומוסדות אקדמאיים, הקשורים לתחום האחריות או לתחומי

פעילות משיקים, ושמירה על קשרי עבודה שוטפים לתיאום הפעילות בתחום האחריות.

ייצוג השירות הארצי והאגף המקצועי בוועדות ובצוותים מקצועיים, במשרד ומחוצה

לו, והשתתפות בדיונים בכנסת הנוגעים לתחומי האחריות, ע"פ מינוי מהגורם

המוסמך ובתיאום עם הממונה ועם היחידה המקצועית.

ביצוע תפקידים נוספים, בתחום המקצועי, בהתאם להנחיות הממונה.

דרישות המשרה:

דרישות סף

*********************************

רישיונות:

—————————

רישום בפנקס העובדים הסוציאליים בהתאם לקבוע בחוק העובדים הסוציאליים,

תשנ"ו-1996.

השכלה:

—————————

תואר שני בעבודה סוציאלית או מוכר בעבודה סוציאלית כמפורט באתר משרד האוצר

-https://www.gov.il/BlobFolder/policy/degrees/he/academic :בכתובת

.class_AcademicClass_Socials.pdf

ניסיון:

—————————

6 שנות ניסיון מקצועי בעבודה סוציאלית, מתוכן לפחות שנתיים ניסיון בתחום

האחריות הרלוונטי* )גריאטריה/ פסיכיאטריה/ רפואה כללית/ אלימות במשפחה(.

רצוי ניסיון בניהול או בהובלת תהליכים ועבודה מרובת ממשקים במערכת הבריאות.

דרישות רצויות נוספות

*********************************

ידע:

—————————

היכרות עם מערכת הבריאות בארץ ודרכי פעולתה.

ידיעת החוקים, התקנות והנהלים הקשורים בתפקיד.

ידע ושליטה בסביבת עבודה ממוחשבת ומאגרי מידע.

שפות:

—————————

ידיעת השפה העברית על בוריה וכדי ביטוי בכתב ובע"פ ברמה גבוהה.

ידיעת השפה האנגלית ברמה גבוהה המאפשרת קריאת ספרות מקצועית וכתיבת מסמכים

וניירות עמדה.

כישורים אישיים:
—————————
כושר ניהול, תכנון וארגון.

יכולת ביצוע בקרה ופיקוח.

יכולת הובלת נושאים באופן עצמאי.

אינטליגנציה רגשית גבוהה.

כושר ייעול ושיפור שיטות עבודה.

יכולת הנעת וקידום תהליכים מרובי ממשקים.

ייצוגיות והופעה מול גורמים מקצועיים.

יכולת הדרכה והנחייה.

תקשורת בינאישית ברמה גבוהה.

יכולת לקיים יחסי אנוש מעולים.

מייל להגשת מועמדות:
einav.mazangia@moh.gov.il

נא לציין במייל את שם המשרה המבוקשת.

דילוג לתוכן