תאור התפקיד :
ריכוז הטיפול המינהלי של קליטת דגימות מים, מזון ודגימות רפואיות המגיעות

אל המעבדה הארצית לבריאות הציבור ובכלל זה השוואה בין הפרטים המופיעים על

הטופס הנלווה לפרטים המופיעים על אריזת הדגימה ובדיקת עמידתן בדרישות

כמוגדר בנוהלי המעבדה הארצית והנחיותיה.

השלמת נתונים חסרים וביצוע בירורים נוספים מול הגורם השולח במידת הצורך,

מספור הדגימות, סימונן וטיפול בדגימה בהתאם להגדרות הקיימות ובכלל זה

אחסון, פתיחה, טיפול בשפך ועוד.

קליטת הדגימות בתוכנות הייעודיות השונות וארכוב המסמכים בהתאם להנחיות

עבודה.

העברת הדגימות למעבדה הרלוונטית בהתאם לסדרי העדיפות, בלוח הזמנים ובתדירות

הנדרשת ע"י מעבדת היעד.

ניהול מלאי, ארגון ואספקה של הציוד והחומרים הנדרשים.

אחריות לתפעול היחידה לקבלת דגימות, ביצוע תהליכי בקרה בהתאם להנחיות

הקיימות במעבדה והנחיות הממונה.

תיעוד שוטף של כל המידע הרלוונטי ליחידה לקבלת דגימות ובכלל זה, איסוף

המידע המאפשר ניתוח נתונים והפקת לקחים בהתאם.

סיוע לממונה בהחלת דרישות הבטחת האיכות ובכלל זה סקירת הוראות העבודה

הרלוונטיות, טיפול בחריגות, תיעוד פניות לקוחות, הדרכות עובדים חדשים,

ביצוע תכניות עבודה וכד'.

מענה לפניות לקוחות נותני שירות פנים וחוץ משרדיים בתחומי האחריות.

ביצוע תפקידים נוספים, בתחום המקצועי, על פי הנחיות הממונה.

דרישות המשרה:

דרישות סף:

************************

השכלה:

————————

השכלה אקדמית (תואר ראשון)*

ניסיון:
————————
לבעלי השכלה אקדמית )תואר ראשון או שני( – שנת ניסיון בתחומי העיסוק של

המשרה או בעבודה אדמיניסיטריבית.

דרישות רצויות נוספות:

************************

ידע:

————————

ידע ושליטה ושליטה בסביבת עבודה מומחשבת.

שפות:

————————

ידיעת השפה העברית והאנגלית כדי ביטוי ברמה גבוהה בכתב ובע"פ, וכדי קריאת

ספרות מקצועית

כישורים אישיים:

————————

יכולת ארגון וסדר.

דייקנות, יסודיות.

יחסי אנוש טובים.

יכולת עמידה בלחץ.

הערות :

*בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג – 2012, ובתיאום

בין נציבות שירות המדינה לבין הארגון היציג של הסתדרות ההנדסאים והטכנאים,

הנדסאי/ת או טכנאי/ת מוסמכ/ת, הרשומ/ה בפנקס ההנדסאים והטכנאים המוסמכים,

רשאי/ת להתמודד במכרזים בדירוג האקדמאים בהם נקבעה דרישה להשכלה אקדמית

כללית. במקרה זה הניסיון הנדרש מטכנאי/ת מוסמכ/ת הוא של 3 שנים בתחומים

המפורטים לעיל, ומהנדסאי/ת של 2 שנים בתחומים המפורטים לעיל.

בעל תעודת הנדסאי או טכנאי מוסמך אשר ייבחר למשרה ידורג בדירוג המנהלי.

עובד מתוך שירות המדינה אשר דורג זה מכבר בדירוג ההנדסאים או הטכנאים רשאי

לשמר את דירוגו המקצועי.

** בהתאם להנחיית נציב שירות המדינה מס' 1.19 מיום 08.02.2023 בדבר מענה

לעובדי מדינה ותיקים בהתמודדות במכרזים בדירוג המח"ר,

עובדי מדינה שאינם בעלי השכלה אקדמית יוכלו להתמודד במכרז פנימי או

בינמשרדי למשרה זו, ככל ועומדים בתנאים המצטברים הבאים )סעיף 5.ג. להנחיה(:

1.בעל/ת 12 שנות לימוד לפחות.

2.בעל/ת ותק של 20 שנה לפחות בשירות המדינה במועד פרסום ההנחיה הנ"ל

.(08.02.2023)

3.העובד/ת בעל/ת אופק שירות של לא יותר מחמש עשרה שנה עד מועד הפרישה

לגמלאות משירות המדינה.

4.עובדים בעלי ניסיון מקצועי כמפורט מעלה, נדרשים למספר שנות ניסיון כפול
מהנדרש לדרגה התחילית המקבילה בדרוג המינהלי במשרה זו, כמפורט בתקשי"ר
בסעיף 11.131)ג( )טבלה: פנימי ובין-משרדי(, בהתאם לפירוט הבא:

א.למשרה במתח דרגות 36-38 בדירוג המח"ר נדרשות 4 שנות ניסיון מקצועי

ב.למשרה במתח דרגות 37-39 בדירוג המח"ר נדרשות 6 שנות ניסיון מקצועי

ג.למשרה במתח דרגות 38-40 בדירוג המח"ר נדרשות 10 שנות ניסיון מקצועי

ד.למשרה במתח דרגות 39-41 בדירוג המח"ר נדרשות 12 שנות ניסיון מקצועי

ה.למשרה במתח דרגות 40-42 בדירוג המח"ר נדרשות 16 שנות ניסיון מקצועי

5.עמידה ביתר דרישות הסף של המשרה.

6.עובדים בעלי ציון הערכת עובד מעל הממוצע המשרדי בשנתיים מתוך שלוש השנים

האחרונות.

7.עובדים שקיבלו המלצה לקידום בחוות דעת הממונה הישיר הנוכחי במסגרת הערכת

העובדים.

מייל להגשת מועמדות:
einav.mazangia@moh.gov.il

נא לציין במייל את שם המשרה המבוקשת.

דילוג לתוכן