תאור התפקיד :
ריכוז צוות בקרה רב מקצועי במחוז, בתיאום עם הפסיכיאטר המחוזי ובהתאם

להנחיות האגף לבריאות הנפש, לחוקים ולנהלים הרלוונטיים.

אחריות על פיתוח ועדכון מערך כלי הבקרה בתחום בריאות הנפש במחוז.

אחריות על תכנון וביצוע הבקרה, ובכלל זה ביצוע בקרה בתחום הוראות לטיפול

בכפיה הניתנות על פי חוק לטיפול בחולי נפש התשנ"א – 1991, ולרבות פיקוח על

מבצעי ההוראות והדרכתם, בהתאם למדיניות האגף לבריאות הנפש במשרד הבריאות.

פיקוח על עובדי צוות הבקרה והנחייתם בעבודה.

אחריות על ריכוז והפקת דו"חות הבקרה ברמת המחוז, במכלול היחידות, לרבות

שרותי האשפוז, מסגרות שיקום ושירותים אמבולטוריים, וועדות פסיכיאטריות

מחוזיות.

אחריות על העברת ממצאי הבקרה לפסיכיאטר המחוזי ולגוף המבוקר בהתאם לנוהלי

האגף לבריאות הנפש.

אחריות על טיפול בדוחות אירועים חריגים בבריאות הנפש במחוז.

שותפות להתוויית מדיניות האגף לבריאות הנפש, בתחומי פיקוח ובקרה.

ייעוץ והנחית צוותים בתחום הסיעוד בבריאות הנפש.

תיאום בין הגורמים המקצועיים השונים בלשכת הבריאות המחוזית, בכל הנוגע

לבקרה בתחומי בריאות הנפש.

קיום קשר עם גורמים מקצועיים העוסקים בתחום, במשרד הבריאות ומחוצה לו.

השתתפות בועדות בדיקה לפי הצורך על פי מינוי מהגורם המוסמך.

התעדכנות שוטפת בתחומים המקצועיים והקליניים הקשורים לתפקיד.

ביצוע תפקידים נוספים, בתחום המקצועי, על פי הנחיות הממונה.

דרישות המשרה:

דרישות סף

************************

רשיונות:

—————————–

אח/ות מוסמך/ת, המוכר/ת על-ידי משרד הבריאות.

השכלה:
—————————–
תואר אקדמי בסיעוד או מוכר בסיעוד כמפורט באתר משרד האוצר:

-https://www.gov.il/BlobFolder/policy/degrees/he/academic

class_AcademicClass_Nurs.pdf

עדיפות לתואר בסיעוד או בבריאות הציבור.

קורסים:

—————————–

קורס על בסיסי בתחום בריאות הנפש עם רישום במדור השתלמות מוכרת בנושא זה

ותעודה בחתימת האח/ות הראשי/ת הארצי/ת וראש מינהל הסיעוד במשרד הבריאות.

ניסיון:

—————————–

6 שנות ניסיון במקצוע.

מתוך כלל שנות הנסיון, נדרש נסיון של 3 שנים לפחות בתחום בריאות הנפש.

מתוך כלל שנות הניסיון, נדרש ניסיון של שנה לפחות בניהול צוות.

שנות הניסיון ייספרו ממועד קבלת תעודת אח/ות מוסמך/ת, המוכר/ת על-ידי משרד

הבריאות.

דרישות רצויות נוספות

******************************

ידע:

—————————–

ידיעת החוקים, התקנות והנהלים הקשורים לתפקיד.

הכרת מערכת הבריאות ודרכי פעולתה.

שפות:

—————————–

ידיעת השפה העברית,

ידיעת השפה האנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית.

כישורים אישיים:

—————————–

כושר תכנון, ארגון, פיקוח והערכה.

כושר ניהול צוות עובדים.

כושר לקיים יחסי אנוש תקינים.

מייל להגשת מועמדות:
einav.mazangia@moh.gov.il

נא לציין במייל את שם המשרה המבוקשת.

דילוג לתוכן